Privacy Beleid Zuiderzee Zeiltochten

Versie: april 2018

Zuiderzee Zeiltochten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zuiderzee Zeiltochten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
o Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zuiderzee Zeiltochten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zuiderzee Zeiltochten
Postbus 46
1140 AA Monnickendam
info@zuiderzee.eu

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Zuiderzee Zeiltochten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
o Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
o Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures over ons schip en uitnodigingen voor onze zeiltochten en evenementen rondom ons bedrijf. Ter indicatie: In de afgelopen 10 jaar verstuurden we gemiddeld 3 nieuwsbrieven per jaar en 1 keer per jaar een kaart per post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
o Geboortedatum
o Geslacht (man/vrouw)
o Adresgegevens;
o Telefoonnummers
o E-mailadres
o Bedrijfsnaam
o KvK-nr / BTW-nr
o Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt. Dit wordt niet gekoppeld aan een persoon in onze administratie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
o Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Zuiderzee Zeiltochten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
o Alle personen die namens [bedrijfsnaam] van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
o We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
o Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
o We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Als u de website verder blijft gebruiken, gaan we er vanuit dat u daarmee akkoord gaat.
Hieronder kunt u lezen wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken en hoe u ermee kunt omgaan.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die wij met de pagina’s van onze website meesturen. Uw browser slaat deze bestandjes op op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon. De opgeslagen informatie in deze bestandjes wordt bij elk volgend bezoek aan onze servers teruggestuurd.

Soorten cookies

Voor onze website maken wij gebruik van technische cookies (a) en tracking cookies (b).

a. technische cookies

Een technische cookie vergemakkelijkt uw bezoek aan onze website.

b. tracking cookies

Met behulp van tracking cookies kunnen wij bijhouden hoe bezoekers op een website terechtkomen en wat zij er doen. Het gaat dan om gegevens als: aantal unieke bezoekers, aantal bezoeken, aantal pageviews, gemiddelde bezoekduur en bekeken pagina’s.

De tracking cookies die we gebruiken zijn zogeheten first-party cookies; zij volgen alleen het bezoekgedrag op de website zelf.

Voor onze website maken wij nadrukkelijk geen gebruik van third-party cookies. Third-party cookies zijn cookies waarmee het gedrag van bezoekers over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Vooral advertentienetwerken maken hiervan gebruik. De Nederlandse cookiewet richt zich met name op deze third-party cookies.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers.
Voor alle duidelijkheid: een cookie onthoudt geen naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. De door ons gebruikte cookies onthouden alleen uw surfgedrag.

Verwijderen en in- en uitschakelen van cookies

Wij waarderen het ten zeerste als u ons cookies laat gebruiken. Met technische cookies zorgen wij er voor dat u onze website beter kunt gebruiken. Met ons tracking cookie verbeteren wij onze website en service.

Als u niet wilt dat onze website tracking cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt deze zo aanpassen dat cookies worden geweigerd.